Ekoloji və Sosial Siyasət

2022-09-22 16:35:44

 • “Yapı Kredi Bank Azәrbaycan” QSC (bank) bankçılıq fәaliyyәtlәrini әtraf mühitә vә cәmiyyәtә hәssas bir şәkildә davam etdirmәyi hәdәflәyir. Bu kontekstdә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Qlobal Sazişi vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәri bankın әtraf mühitlә bağlı sәylәrinin ümumi strukturunu tәşkil edir.

   

  • Әtraf mühitә tәsirlәri minimuma endirmәk,
  • Әtraf mühit vә sosial fәaliyyәtlәri davamlı olaraq tәkmillәşdirmәk,
  • Әtraf mühit vә sosial fәaliyyәtlәr barәdә mütәmadi olaraq hesabat vermәk,
  • Әtraf mühit vә sosial mәsәlәlәr üzrә maraqlı tәrәflәrlә sәmәrәli әlaqәlәr saxlamaq.

   

  Bank әtraf mühit vә sosial göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasında әsas sәhmdarı olan Koç Holdinq qrupun yenilikçi yanaşması vә siyasәtlәrinә әsaslanmaqla, fәaliyyәtlәrini buna uyğun olaraq hәyata keçirir.

   

  Bank;

  • Әtraf mühitә dair bütün hüquqi normalara vә tәlәblәrә әmәl edir vә öz fәaliyyәtini onlara tam uyğun şәkildә icra edir,

  • Ölkәmizin vә dünyanın tәbii sәrvәtlәrinin qorunması, onlardan әn sәmәrәli vә effektiv şәkildә istifadә edilmәsi, fәaliyyәti nәticәsindә baş verәn әtraf mühitә tәsirlәrin idarә edilmәsi vә azaldılması istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrir vә bütün maraqlı tәrәflәri bu mövzuda tәşviq edir,

  • Әmәliyyat fәaliyyәtlәri nәticәsindә yaranan istixana qazları emissiyalarını müntәzәm olaraq hesablayır vә bu emissiyaların mümkün qәdәr azaldılması tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsini qarşısına mәqsәd qoyur,

  • Enerji istehlakı, su istehlakı vә resurs istehlakı nәticәsindә әtraf mühitә tәsirlәrin azaldılması, tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә edilmәsi vә bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadәnin artırılmasını hәdәflәyir,

  • Fәaliyyәt göstәrdiyi coğrafi әrazilәr vә kredit fәaliyyәtlәrindәn irәli gәlәn su risklәrini müәyyәn edir vә bu risklәrin idarә edilmәsi üzrә tәdqiqatlar aparır,

  • Sirkulyar iqtisadiyyat prinsiplәrinә uyğun olaraq, tullantıların yaranmasının qarşısının alınması, tullantıların azaldılması, tәkrar emalın artırılması vә mümkün olduqda tullantıların resurs kimi istifadәsini prioritetlәşdirir,

  • Ekoloji göstәricilәrin yaxşılaşdırılması üçün hәdәflәr qoyur, tәdbirlәr planlayır, il әrzindә nәticәlәri izlәyir vә davamlı olaraq tәkmillәşdirmәlәrә diqqәt yetirir,

  • Әtraf mühitin idarә edilmәsinә dair hüquq normalarının, digәr tәlәblәrin, siyasәtlәrin vә standartların işlәnib hazırlanmasında aidiyyәti müәssisә vә tәşkilatlarla kommunikasiya vә birgә iş aparır,

  • Ölkәmizin davamlı inkişafında vә iqlim dәyişikliyi ilә mübarizәdә böyük әhәmiyyәt kәsb edәn bәrpa olunan enerji, resurs sәmәrәliliyi, tәkrar emal vә tullantıların azaldılması layihәlәrini dәstәklәyir, kredit verdiyi layihәlәrin ekoloji vә sosial faydalarının әn yüksәk sәviyyәdә olmasına diqqәt yetirir,

  • Ekoloji tәmiz mәhsulların hazırlanması yolu ilә aşağı karbonlu iqtisadiyyata keçidi dәstәklәyir

  • Öz әmәkdaşları üçün әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik mәdәniyyәtini formalaşdırır vә davamlı monitorinqlә

  • tәhlükәsiz iş mühiti tәmin etmәklә iş qәzalarının vә peşә xәstәliklәrinin qarşısını almağa çalışır,

  • Әtraf mühitin idarә edilmәsi ilә bağlı bütün qlobal innovasiyaları vә araşdırmaları, elmi tәdqiqatları vә texnologiyaları yaxından izlәyir,

  • Kredit fәaliyyәtlәrindә müәyyәn edilmiş mәblәğdәn yuxarı olan layihәlәri Dayanıqlılığın İdarә edilmәsi Sistemi çәrçivәsindә yaradılmış Ekoloji vә Sosial Risklәrin Qiymәtlәndirilmәsi Modelinә uyğun aparır. Müәyyәn edilmiş risk qruplarına әsasәn kredit tәlәb edәn tәşkilatın bu risklәrin azaldılması üçün tәdbirlәr gördüyünü vә yaradılmış әtraf mühit vә sosial fәaliyyәtlәr planına uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrdiyini monitorinq araşdırmaları vasitәsilә izlәyir,

  • Bu siyasәtin әlavәsindә göstәrilәn “Maliyyәlәşdirilmәyәn fәaliyyәtlәr siyahısı”na daxil edilmiş fәaliyyәtlәri heç bir mәblәğ mәhdudiyyәti nәzәrә almadan, elәcә dә ekoloji vә sosial risklәri qiymәtlәndirmәdәn maliyyәlәşdirmir,

  • Kredit fәaliyyәtinin predmetindәn vә kredit tәlәb edәn qurumdan asılı olaraq, zәrurәt yarandıqda, Direktorlar Şurası tәrәfindәn tәsdiq edilmiş Nüfuz Riski Әsasnamәsinә uyğun olaraq zәruri tәdbirlәr görә bilәr,

  • Ekoloji vә sosial fәaliyyәtlәri beynәlxalq idarәetmә standartlarına uyğun icra etmәyi öhdәsinә götürür

  • Bu siyasәti әmәkdaşlar, müştәrilәr, tәchizatçılar, subpodratçılar vә digәr maraqlı tәrәflәrin hәyata keçirmәsi üçün fәaliyyәtlәr hәyata keçirir,

  • Tәrәfdaşlarının әtraf mühitә tәsirlәrini azaltmağa, әtraf mühitә tәsirlәrini vә ekoloji hәssaslığını artırmağa, bacarıqlarını inkişaf etdirmәyә vә davamlılıq mövzusunda mәlumatlılıq sәviyyәsini yüksәltmәyә tәşviq edәcәk fәaliyyәtlәr hәyata keçirir vә әtraf mühitlә bağlı mәsәlәlәrdә maraqlı tәrәflәrin fikirlәrini nәzәrә alır.

    

   Siyasәtin hәyata keçirilmәsi, yenilәnmәsi vә hәyata keçirilmәsi Davamlı İnkişaf Komitәsinin mәsuliyyәtindәdir, onun tәsdiq edilmәsi vә lәğvi üzrә mәsuliyyәt isә bankın İdarә Heyәtinin üzәrinә düşür. Siyasәt Dayanıqlılığın İdarә Edilmәsi Sisteminin bir hissәsi olsa da, qanunvericiliyә dәyişikliklәr edildikdә, problemli vәziyyәtlәrdә vә ya tәkmillәşdirmә tәlәb olunduqda dәrhal, normal şәraitdә isә ildә әn azı bir dәfә nәzәrdәn keçirilir vә lazım gәldikdә yenilәnir. Bütün yeniliklәr rabitә kanalları (intranet, vebsayt vә s.) vasitәsilә bank әmәkdaşları vә bütün digәr maraqlı tәrәflәrlә paylaşılır.

    

  Maliyyәlәşdirilmәyәn fәaliyyәtlәr siyahısı

   

  Yapı Kredi Bank Azәrbaycan QSC aşağıdakı layihәlәri/fәaliyyәtlәri birbaşa maliyyәlәşdirmәmәyi öhdәsinә götürür:

   

  I. Mәcburi/uşaq әmәyinin zәrәrli vә ya istismar formalarını ehtiva edәn istehsal vә ya fәaliyyәtlәr,

   

  II. Azәrbaycan qanunvericiliyinә görә qeyri-qanuni hesab edilәn hәr hansı mәhsul vә ya fәaliyyәtin istehsalı vә/yaxud ticarәti,

   

  III. Yapışdırılmamış asbest lifinin istehsalı, ticarәti vә ya istifadәsi,

   

  IV. Tәrkibindә PCB (polixlor bifenil) vә tәhlükәli kimyәvi maddәlәr olan mәhsulların istehsalı, kommersiya

  istifadәsi, ticarәti, saxlanması vә ya daşınması,

   

  V. Beynәlxalq sәviyyәdә qadağan olunmuş dәrmanların, pestisidlәrin vә ya ozon qatına zәrәr vuran maddәlәrin istehsalı vә ya ticarәti,

   

  VI. Kökünün kәsilmәsi tәhlükәsi olan vәhşi fauna vә yabanı flora növlәrinin beynәlxalq ticarәti haqqında Konvensiya (CITES-Convention on International Trade in Endangered Species) ilә tәnzimlәnәn bütün növ vәhşi tәbiәt vә ya vәhşi tәbiәt mәhsullarının ticarәti,

   

  VII. Bazel Konvensiyasına vә onun qaydalarına uyğun gәlmәyәn tullantıların vә tullantı mәhsullarının transsәrhәd ticarәti,

   

  VIII. RAMSAR siyahısına daxil edilәn (beynәlxalq әhәmiyyәtli su-bataqlıq sahәlәri) bataqlıq әrazilәrdә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәr,

   

  IX. Qәbul edәn ölkәnin biomüxtәliflik ehtiyatlarının vә mәdәni irsin qorunmasına dair qanunvericiliyi vә ya beynәlxalq konvensiyalarla qadağan edilmiş fәaliyyәtlәr,

   

  X. Dәnizdә 2,5 km-dәn uzun drift torlarından istifadә etmәklә balıqçılıq fәaliyyәti,

   

  XI. Kütlәvi qırğın silahları vә ya mina istehsalı ilә mәşğul olan firmalar,

   

  XII. Yeni kömür mәdәni vә kömür elektrikstansiyası layihәlәri.

Kredit borclarının
güzəşt kalkulyatoru

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru sizə təqdim edirik.

Kalkuyator üçün buraya klikləyin

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ