• KORPORATİV MÜŞTƏRİLƏR/CORPORATECLIENTS

  1.   HESABIN AÇILMASI/ ACCOUNT OPENING

  1.1 Hüquqi şəxs (CIFbaşına) /Legal entity(per CIF)

  40 AZN

  1.2 Sahibkar (CIFbaşına) / Entrepreneur (per CIF)

  15 AZN

  1.3 Hesabın aktivləşdirilməsi (CIFbaşına)/ Activating

  account (per CIF)

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  1.4 Çek kitabçasının açılması /Checkbook issuing

  10 AZN

  2.   HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS

  2.1 Hesabdançıxarış / Account statement

  Pulsuz/ Freeof charge

  2.2 Əlavəçıxarış / Additional statement

  2 AZN

  2.3 Üçüncü şəxslərəarayış/Letters to third parties

  10 AZN

  2.4 Audit Sorğusunun cavablandırılması / Audit

  Confirmation /

   

  50 AZN

  2.5 Audit Sorğusunun cavablandırılması– Banklar/

  Audit Confirmation– Banks

   

  Pulsuz

  3.   NAĞDPUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS

  3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilənnağd puldan

  artıq hissəsi üçün) /Cash withdrawals(overcash incomingamount )

   

  0.8% AZN

   

  1%

  Digərvalyuta / Other currency

  3.2 Nağd pulun çəkilməsi– pul hesabanağd daxil

  olduqda / Cash withdrawal– in caseofcash deposited to account

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.3 Nağdpulun qəbulu / Cash receipt

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.4 Valyutanın digərhesabdan köçürülməsi(valyuta

  hesabı olmadıqda)/ Transfer ofthecurrencythrough anotheraccount(in caseof absence ofthecurrency account)

   

   

  50 USD (hər dəfə) / 50 USD (each time)

   

  3.5 USD satışı / USD sell

  MBkursu+0.4% (min.)+2% (max.)/

  CBrate+0.4 % (min.)+2% (max.)

   

  3.6 USD alış / USD purchase

  MBkursu– 0.4 % (min.)– 2% (max.)/

  CBrate– 0.4% (min.)–2% (max.)

  3.7 Digər valyutalar / Othercurrency

  Bazar kursu / Market rate

  4.   NAĞDSIZHESABLAŞMALARVƏPULKÖÇÜRMƏLƏRİ /NON-CASH OPERATIONS

  AND TRANSFERS

  4.1 Bank daхilindəköçürmələr(hesabdan hesaba)/

  Internaltransfer(Acct.to Acct.)

   

  Pulsuz  / Freeof charge

  4.2 Respublika daxilindəAZNköçürmələri /Local

  AZNtransfers

   

  0.2 % (min. 1 AZN – max. 200 AZN)

   

   

  4.3 Bank xaricinə digər valyutadaköçürmələr

  /External transfers in othercurrencies

  Vasitəçi bank xərcləri /Correspondingbankcharges

  USD

  0.5 % (min 20 USD)

  EUR

  0.5 % (min 25 EUR)

  TRY

  0.5 % (min 60 TRY)

  RUR

  0.5 % (min 1200 RUR)

  GBP

  0.5% (min 35 GBP)

  OurYKBAS

  (excludingcor.bank charges / vas.bank xərcləri istisna olmaqla)

  30 USD

  5 USD

  4.4XaricəKöçürmələr(USD, EUR,TRY, RUR,

  GBPxaricindəki valyutalarda) /Foreign transfers (except USD, EUR,TRY, RUR, GBP)

  0,5%(USD 50 min)

  4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi / ləğvi/ əlavə

  edilməsi /Ammendment / Cancellation / Change

  0.1% (min. 1 AZN)

  AZNköçürmələri üçün / forAZN transfers

  50 USD +müхbir bankın

  хərcləri / 50 USD + correspondent charges Xaricəköçürmələr üçün / forforeign transfers

  4.6 Məbləğin aхtarılması /Payment investigation

  NAĞDVƏ QEYRİ-NAĞDKREDİTLƏRLƏ BAĞLI ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ/ OPERATİON CHARGES İNCASH ANDNON-CASH LOANS

  5.1 Bildiriş /Advice

  0.1%illik (USD 210 min.) /

  0.1%peryear(USD 210 min.)

  5.2 Sənədlərin qəbulu,yoхlanması, ödənməsi və göndərilməsi/Documentreceipt, verification, payment and transferring

  0,1 % (USD100 min.)

  5.3  Akkreditivin dəyişdirilməsi (hər dəyişiklik üçün)/L/C amendment

  100 USD +növbəti dövrədüşən standart komissiyon  / 100 USD +standard commission forthe followingperiod

  5.4 Təminat məktubunun müddətinin uzadılması/ Guaranteeprolongation

  100 USD +növbəti dövrədüşən standart

  komissiya/ 100 USD +standard commission for the followingperiod

  5.5 Təminat məktubunun məbləğinin  artırılması/ Increasingof a Guaranteed amount

  100 USD + artırılmış məbləğinnövbəti dövrə düşənstandartkomissiyonu/ 100 USD + standard commission forthe increased amount forthe followingperiod

  5.6 Digər dəyişikliklər/Otheramendments

  100 USD (hər dəfə) /100USD ( each time )

  5.7 MərkəzBankdaKreditaraşdırması /Loan

  investigation through Central Bank

  1 AZN

  6.   KİRAYƏKASSALAR  / SAFE BOX

  6.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) aylıq / Small box(up to 20 cm), per month

   

  15 AZN

  6.2  Böyük kassa(20 smyuxarı)aylıq /Largebox

  (over 20 cm),per month

   

  25 AZN

  6.3  Depozitqıyməti– məcburi / Blockage – obligatory

   

  10 AZN

  6.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi / Theissuanceof aduplicate keyin caseof thelossof key

   

  100 AZN

   

  7.   BİRJAXİDMƏTLƏRİ / BROKERAGE

  7.1 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qiymətlikağızlarıüzrəhərrac/ Auction ofgovernmentsecurities

  ofAzerbaijan Republic

   

  İlkinyerləşdirmə /                    TəkrarBazar/

  Primarydistribution                 Aftermarket

  Bir aylıq (1-31gün)/ Monthly(1-31 days)

  0.07%                                    0.06%

  Üçaylıq (32-92gün)/ Threemonth (32-92 days)

  0.1%                                      0.06%

  Altı aylıq (93-182gün)/Sixmonth (93-182 days)

  0.14%                                    0.06%

  Bir illik (183-365gün)/Yearly

  0.4%                                      0.06%

  7.2 Korporativ istiqrazlar üzrəəməliyyatlar/ Corporate bonds transaction

  İlkinyerləşdirmə / Primarydistribution

  0.08%

  TəkrarBazar / Aftermarket

  0.06%

  7.3 Səhmlər üzrəhəyatakeçirilən əməliyyatlar / Stocks transactions

  İlkinyerləşdirmə  /   Primarydistribution

  0.08%

  TəkrarBazar / Aftermarket

  0.06%

  7.4 Repo və əks-repo üzrəhəyata keçirilənəməliyyatlar / REPO and Reverse-repocontract transactions

  Repo və əks-Repo / REPO and Reverse-repo

  0. 005%

   

  •          Banktariflərədəyişiklik və əlavə etməhüququnuözündəsaхlayır
  •          TheBank reserves theright to change andamendthe list of tariffs


Kredit borclarının
güzəşt kalkulyatoru

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru sizə təqdim edirik.

Kalkuyator üçün buraya klikləyin

SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ