• KORPORATİV MÜŞTƏRİLƏR/CORPORATECLIENTS

  1.   HESABIN AÇILMASI/ ACCOUNT OPENING

  1.1 Hüquqi şəxs (CIFbaşına) /Legal entity(per CIF)

  40 AZN

  1.2 Sahibkar (CIFbaşına) / Entrepreneur (per CIF)

  15 AZN

  1.3 Hesabın aktivləşdirilməsi (CIFbaşına)/ Activating

  account (per CIF)

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  1.4 Çek kitabçasının açılması /Checkbook issuing

  10 AZN

  2.   HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS

  2.1 Hesabdançıxarış / Account statement

  Pulsuz/ Freeof charge

  2.2 Əlavəçıxarış / Additional statement

  2 AZN

  2.3 Üçüncü şəxslərəarayış/Letters to third parties

  10 AZN

  2.4 Audit Sorğusunun cavablandırılması / Audit

  Confirmation /

   

  50 AZN

  2.5 Audit Sorğusunun cavablandırılması– Banklar/

  Audit Confirmation– Banks

   

  Pulsuz

  3.   NAĞDPUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS

  3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilənnağd puldan

  artıq hissəsi üçün) /Cash withdrawals(overcash incomingamount )

   

  0.8% AZN

   

  1%

  Digərvalyuta / Other currency

  3.2 Nağd pulun çəkilməsi– pul hesabanağd daxil

  olduqda / Cash withdrawal– in caseofcash deposited to account

   

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.3 Nağdpulun qəbulu / Cash receipt

  Pulsuz/ Freeof charge

  3.4 Valyutanın digərhesabdan köçürülməsi(valyuta

  hesabı olmadıqda)/ Transfer ofthecurrencythrough anotheraccount(in caseof absence ofthecurrency account)

   

   

  50 USD (hər dəfə) / 50 USD (each time)

   

  3.5 USD satışı / USD sell

  MBkursu+0.4% (min.)+2% (max.)/

  CBrate+0.4 % (min.)+2% (max.)

   

  3.6 USD alış / USD purchase

  MBkursu– 0.4 % (min.)– 2% (max.)/

  CBrate– 0.4% (min.)–2% (max.)

  3.7 Digər valyutalar / Othercurrency

  Bazar kursu / Market rate

  4.   NAĞDSIZHESABLAŞMALARVƏPULKÖÇÜRMƏLƏRİ /NON-CASH OPERATIONS

  AND TRANSFERS

  4.1 Bank daхilindəköçürmələr(hesabdan hesaba)/

  Internaltransfer(Acct.to Acct.)

   

  Pulsuz  / Freeof charge

  4.2 Respublika daxilindəAZNköçürmələri /Local

  AZNtransfers

   

  0.2 % (min. 1 AZN – max. 200 AZN)

   

   

  4.3 Bank xaricinə digər valyutadaköçürmələr

  /External transfers in othercurrencies

  Vasitəçi bank xərcləri /Correspondingbankcharges

  USD

  0.5 % (min 20 USD)

  EUR

  0.5 % (min 25 EUR)

  TRY

  0.5 % (min 60 TRY)

  RUR

  0.5 % (min 1200 RUR)

  GBP

  0.5% (min 35 GBP)

  OurYKBAS

  (excludingcor.bank charges / vas.bank xərcləri istisna olmaqla)

  30 USD

  5 USD

  4.4XaricəKöçürmələr(USD, EUR,TRY, RUR,

  GBPxaricindəki valyutalarda) /Foreign transfers (except USD, EUR,TRY, RUR, GBP)

  0,5%(USD 50 min)

  4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi / ləğvi/ əlavə

  edilməsi /Ammendment / Cancellation / Change

  0.1% (min. 1 AZN)

  AZNköçürmələri üçün / forAZN transfers

  50 USD +müхbir bankın

  хərcləri / 50 USD + correspondent charges Xaricəköçürmələr üçün / forforeign transfers

  4.6 Məbləğin aхtarılması /Payment investigation

  NAĞDVƏ QEYRİ-NAĞDKREDİTLƏRLƏ BAĞLI ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ/ OPERATİON CHARGES İNCASH ANDNON-CASH LOANS

  5.1 Bildiriş /Advice

  0.1%illik (USD 210 min.) /

  0.1%peryear(USD 210 min.)

  5.2 Sənədlərin qəbulu,yoхlanması, ödənməsi və göndərilməsi/Documentreceipt, verification, payment and transferring

  0,1 % (USD100 min.)

  5.3  Akkreditivin dəyişdirilməsi (hər dəyişiklik üçün)/L/C amendment

  100 USD +növbəti dövrədüşən standart komissiyon  / 100 USD +standard commission forthe followingperiod

  5.4 Təminat məktubunun müddətinin uzadılması/ Guaranteeprolongation

  100 USD +növbəti dövrədüşən standart

  komissiya/ 100 USD +standard commission for the followingperiod

  5.5 Təminat məktubunun məbləğinin  artırılması/ Increasingof a Guaranteed amount

  100 USD + artırılmış məbləğinnövbəti dövrə düşənstandartkomissiyonu/ 100 USD + standard commission forthe increased amount forthe followingperiod

  5.6 Digər dəyişikliklər/Otheramendments

  100 USD (hər dəfə) /100USD ( each time )

  5.7 MərkəzBankdaKreditaraşdırması /Loan

  investigation through Central Bank

  1 AZN

  6.   KİRAYƏKASSALAR  / SAFE BOX

  6.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) aylıq / Small box(up to 20 cm), per month

   

  15 AZN

  6.2  Böyük kassa(20 smyuxarı)aylıq /Largebox

  (over 20 cm),per month

   

  25 AZN

  6.3  Depozitqıyməti– məcburi / Blockage – obligatory

   

  10 AZN

  6.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi / Theissuanceof aduplicate keyin caseof thelossof key

   

  100 AZN

   

  7.   BİRJAXİDMƏTLƏRİ / BROKERAGE

  7.1 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qiymətlikağızlarıüzrəhərrac/ Auction ofgovernmentsecurities

  ofAzerbaijan Republic

   

  İlkinyerləşdirmə /                    TəkrarBazar/

  Primarydistribution                 Aftermarket

  Bir aylıq (1-31gün)/ Monthly(1-31 days)

  0.07%                                    0.06%

  Üçaylıq (32-92gün)/ Threemonth (32-92 days)

  0.1%                                      0.06%

  Altı aylıq (93-182gün)/Sixmonth (93-182 days)

  0.14%                                    0.06%

  Bir illik (183-365gün)/Yearly

  0.4%                                      0.06%

  7.2 Korporativ istiqrazlar üzrəəməliyyatlar/ Corporate bonds transaction

  İlkinyerləşdirmə / Primarydistribution

  0.08%

  TəkrarBazar / Aftermarket

  0.06%

  7.3 Səhmlər üzrəhəyatakeçirilən əməliyyatlar / Stocks transactions

  İlkinyerləşdirmə  /   Primarydistribution

  0.08%

  TəkrarBazar / Aftermarket

  0.06%

  7.4 Repo və əks-repo üzrəhəyata keçirilənəməliyyatlar / REPO and Reverse-repocontract transactions

  Repo və əks-Repo / REPO and Reverse-repo

  0. 005%

   

  •          Banktariflərədəyişiklik və əlavə etməhüququnuözündəsaхlayır
  •          TheBank reserves theright to change andamendthe list of tariffs


SİZİN ÜÇÜN BURADAYIQ